Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

Thứ năm - 19/07/2018 04:09
Trong tháng 5 năm 2018, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 5

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chăm sóc cây lúa vụ Đông Xuân và các cây màu vụ Xuân Hè. Hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới
- Nông nghiệp:
Cây lúa vụ Đông Xuân, thực hiện 1.880,6 ha đạt 100,08 % kế hoạch (1.879 ha), hiện nay lúa đang trong giai đoạn chín sữa - chín sáp. Cây ngô vụ Xuân Hè, kế hoạch 1.670 ha, đã gieo trồng 1.671 đạt 100,06 % kế hoạch. Tiếp tục triển khai gieo trồng, chăm sóc một số cây trồng khác như: lạc, đậu tương, rau các loại...
Tiếp tục chăm sóc và thu hái 104 ha chè kinh doanh; bảo vệ, chăm sóc 299,4 ha chè trồng mới (năm 2016, 2017); triển khai kế hoạch trồng mới 315 ha năm 2018, hiện Nhân dân đã tiến hành làm đất được 250 ha. Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su đã trồng.
Thực hiện cung ứng 3,5 tấn phân bón hóa học các loại. Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường đã xảy ra một số loại sâu bệnh hại trên các loại cây trồng với tổng diện tích 294,3 ha. UBND huyện đã chỉ đạo phòng trừ, xử lý kịp thời không bị lây lan trên diện rộng.
Tiếp tục theo dõi và duy trì các mô hình, dự án đã triển khai từ các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm… như: cá lồng, dự án thương hiệu Gạo Séng cù Than Uyên, dự án trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình trồng ổi,… nhìn chung các mô hình, dự án đều có kết quả khả quan. Triển khai mô hình cải tạo vườn tạp bằng cây Bưởi da xanh và cây Mít Thái tại xã Mường Mít (05 ha).
Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 520 gia súc (lợn 454 con; trâu, bò 66 con); kiểm dịch vận chuyển ra, vào địa bàn huyện 12.200 con gia súc, gia cầm. Phát hiện và xử lý tiêu hủy 93kg nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc tại chốt kiểm dịch xã Mường Kim. Chỉ đạo hướng dẫn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; Tính đến 16/5/2018, bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò và lợn cơ bản đã được dập tắt. 
- Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 876 lượt người tại 17 bản của 11 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, phát hiện 01 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 0,168 m3 gỗ thông thường.
Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chăm sóc 1.154,6 ha rừng phòng hộ; gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng năm 2018 với tổng diện tích 400 ha, hiện nay đã rà soát thiết kế được 190 ha, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục rà soát và xây dựng thiết kế kỹ thuật đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. 
- Thủy sản:
Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có (nông dân nuôi quảng canh theo quy mô hộ gia đình). Khuyến khích nhân dân mở rộng, phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện (hiện nay có 142 lồng). Chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chủ động nguồn nước, thức ăn, và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
- Nông thôn mới:
Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đôn đốc các xã triển khai thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; đôn đốc các xã triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đã được phân bổ vốn, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Chỉ đạo cơ quan thường trực phối hợp với UBND xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Mít, Hua Nà xây dựng dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện (thực hiện trong tháng 5). Đôn đốc xã Mường Than đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn khen thưởng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành giải ngân trong tháng 6/2018.
b) Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng. Thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng; triển khai thực hiện nguồn vốn phòng chống lụt bão năm 2017 chuyển nguồn năm 2018, nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2018. Thường trực ứng phó lụt bão 24/24h.
1.2. Tài nguyên - môi trường
Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện rà soát diện tích đất dôi dư đã thu hồi sau khi thực hiện xong dự án tổng hợp báo cáo UBND huyện. Lập hồ sơ, cấp 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 28 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 18.756 m2. Chỉnh lý biến động đất cho 51 hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép (đặc biệt là khai thác khoáng sản cát), kiên quyết xử phạt theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện. 
1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN và tình hình thực hiện tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 9.275,7 triệu đồng, trong đó: công nghiệp khai thác 3.200 triệu đồng; công nghiệp chế biến 5.735,7 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 340 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát).
b) Quản lý xây dựng và đô thị
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các sai phạm về quy hoạch đô thị, đặc biệt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.
c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; Thực hiện các giải pháp ký kết hợp đồng điều hành các dự án năm 2018. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi và những công trình khởi công mới năm 2018. 
Tổng kế hoạch vốn đầu tư tính đến 18/4/2018 là 92.230 triệu đồng/74 công trình, đã giải ngân 26.495 triệu đồng đạt 29% kế hoạch vốn, trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh quản lý: 32.319 triệu đồng/8 công trình tiếp chi. Trong đó đang thi công 07 công trình, giải ngân 18.788 triệu đồng đạt 58% kế hoạch vốn.
- Nguồn vốn do huyện quản lý: 59.911 triệu đồng/66 công trình, trong đó tiếp chi 14 công trình, khởi công mới 52 công trình. Trong đó đang khởi công xây dựng 08 công trình, giải ngân 10.535 triệu đồng, đạt 17,6% kế hoạch vốn.
- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: đã quyết toán 115 công trình (trong đó có 108 công trình từ nguồn vốn nông thôn mới, 07 công trình nguồn vốn đầu tư); đang thẩm định hồ sơ quyết toán 23 công trình.
d) Tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt. Rà soát điều chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư:
+ Thủy điện Huội Quảng tổng số 73 dự án, trong đó: đã quyết toán 59 dự án với 179.712 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 03 dự án với 159.375 triệu đồng.
+ Thủy điện Bản Chát tổng số 158 dự án, trong đó: đã quyết toán 129 dự án với 414.818 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 06 dự án với 183.276 triệu đồng.
1.4. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa, dịch vụ không có đột biến lớn. thường xuyên kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 11.652,2 triệu đồng. Trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên.
1.5. Tài chính, ngân hàng
- Ước đến hết 31/5/2018, thu ngân sách trên địa bàn huyện 21.250 triệu đồng đạt 41,83% kế hoạch. Chi ngân sách 156.015 triệu đồng.
- Tháng 5/2018, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 490 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 473 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 525 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 14.663 triệu đồng, tổng dư nợ 294.308 triệu đồng, trong đó quá hạn 1.494 triệu đồng. 
2. Văn hóa - Xã hội 
2.1. Giáo dục - Đào tạo

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi học kì II các cấp học. Hướng dẫn xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS năm 2018. Hướng dẫn các trường tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá xếp loại CBQL, GV, NV và xét thi đua; tổ chức đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia; tổng kết năm học và nghỉ hè năm 2018.
2.2. Y tế - Dân số 
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực. Tổ chức khám bệnh cho 11.782 lượt người (trong đó 5.074 lượt người nghèo, 1.394 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); chủ động phòng, chống dịch, dịch Sởi, Tay chân miệng, Cúm A (H5N1, H7N9), sốt xuất huyết, quai bị, thủy đậu... sẵn sàng kế hoạch phòng, chống dịch theo các tình huống khi có dịch xảy ra và chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra. Tiếp tục thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế đáp ứng khi có vụ ngộ độc xảy ra (trong tháng không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra).
Tính đến tháng 5 năm 2018, toàn huyện hiện có 13.758 hộ, 66.925 người. Trong tháng có 10/90 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên; có 01 cặp tảo hôn trong số 42 cặp kết hôn, có 01 cặp kết hôn cận huyết thống (xã Phúc Than). Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ (tuyên truyền được 2.102 lượt người nghe/96 buổi); triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.
2.3. Công tác Văn hoá - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, quản lý các điểm dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Tổ chức thành công hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVC - Lực lượng vũ trang huyện Than Uyên lần thứ IV năm 2018, chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (7/8/1948 - 7/8/2018). Duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao. Duy trì hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị của huyện. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Trong tháng có 1.140 lượt khách du lịch đến Than Uyên, trong đó khách nước ngoài 120 lượt.
Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, sản xuất các tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Trong tháng, tiếp sóng Truyền hình Việt Nam từ Trung ương, địa phương 2.232 giờ, truyền thanh 155 giờ, tiếp sóng FM 1.054 giờ. Số giờ địa phương (Truyền hình, truyền thanh, tiếng thái) 20 giờ.
2.4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.
Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức 09 lớp đào tạo nghề cho 265 lao động nông thôn từ nguồn ngân sách địa phương năm 2018. Xác nhận cấp bổ sung thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng (người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ dưới 6 tuổi…). Triển khai kế hoạch cai nghiện các chất ma tuý theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử và đưa đi cai nghiện tại trung tâm.
2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình: chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ ngheo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Hiện nay có 1.033 khẩu/172 hộ theo đạo trên 14 bản của 6 xã.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
3.1. Lĩnh vực Quốc phòng 
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Hua Nà theo kế hoạch. Hướng dẫn, xác minh hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2018.
3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong tháng phát hiện, khởi tố 04 vụ (04 bị can) tội phạm hình sự, bắt giữ 01 vụ (01 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 2,86 gam hêrôin, 880.000 đồng tiền mặt.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phát hiện, lập biên bản, xử lý 27 trường hợp vi phạm; tạm giữ 18 xe mô tô, 09 giấy tờ các loại, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính thu nộp Kho bạc Nhà nước 18,4 triệu đồng. Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông ngày 19/4/2018 làm chết 01 người, bị thương 01 người, hư hỏng 01 xe môtô.
 Tổ chức 08 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 660 người tham gia học tập. 
4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; tư pháp
4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức bộ máy chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương về: giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tư pháp; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; Phương án sát nhập các khu dân cư của thị trấn Than Uyên; công tác điều động, luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng... Báo cáo thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH và bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện.
Hướng dẫn các xã, thị trấ rà soát, xây dựng phương án sát nhập bản, khu dân cư không đủ tiêu chuẩn quy định. Xây dựng Đề án sát nhập hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên. Tổ chức rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ; rà soát cán bộ, công chức, viên chức chưa có quyết định vào biên chế.
Thực hiện tốt công tác quả lý nhà nước về: văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác thanh niên, công tác hội.
4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tư pháp
Hiện nay đang triển khai thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn ngân sách tại một số đơn vị xã. Tiếp 9 lượt công dân (10 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác; tiếp nhận 10 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 06 đơn, 04 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017... (truyên truyền được 04 buổi với 206 lượt người tham dự). Triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 15 triệu đồng. Hoạt động tổ hòa giải cơ sở được duy trì, đã tiến hành hòa giải 05 vụ (hòa giải thành 03 vụ, không thành 02 vụ).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Trong tháng 5/2018 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được duy trì ổn định: 
- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng, trồng chè...
- Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện.
- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
2. Hạn chế
- Diện tích nhiễm sâu, bệnh hại trên cây trồng còn cao. 
- Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành từ nguồn vốn nông thôn mới của một số xã còn chậm.
- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch.
- Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở một số xã. 
3. Nguyên nhân
- Diễn biến thời tiết bất thường tạo điều kiện cho các loại sâu, bệnh hại trên cây trồng phát triển.
- Một số xã chậm triển khai, tuyên truyền hướng dẫn cho các hộ dân có phương tiện về thủ tục đăng ký, đăng kiểm, một số phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định đăng ký, đăng kiểm; việc hoàn thiện các chứng từ, thủ thục quyết toán các công trình do xã làm chủ đầu tư còn chậm, thiếu sót, năng lực của một số công chức tài chính - kế toán một số đơn vị còn yếu.
- Công tác triển khai thực hiện các công trình của các chủ đầu tư còn chậm; một bộ phận Nhân dân chưa hiểu rõ về chế độ chính sách, chây ỳ, gây khó khăn trong công tác GPMB làm chậm tiến độ thi công; diễn biến thời tiết bất thường.
- Do các phương pháp tuyên truyền vận động chưa thực sự hiệu quả, một số quy định về chế tài xử phạt về tảo hôn còn nhẹ, chưa đủ sức thuyết phục để mang tính răn đe.
Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6
(1) Chỉ đạo các cơ quan trong khối nông nghiệp đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thu hoạch trà sớm, trà chính vụ; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa trà muộn vụ Đông Xuân; chuẩn bị giống, làm đất, gieo mạ cho lúa vụ Mùa. Triển khai chăm sóc, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh hại đối với cây màu vụ Xuân Hè. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động Nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới. Triển khai trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tổ chức trực PCCCR mùa khô năm 2018. Gieo ươm, chăm sóc cây giống đảm bảo phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2018; chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng thay thế. Chỉ đạo thường trực 24/24h phòng, chống bão lũ, triển khai kịp thời các phương án ứng phó khi mưa bão xảy ra. Theo dõi, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển ra, vào địa bàn.
Chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã dự kiến đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn. 
(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện kịp thời công tác thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. 
(3) Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh kiểm soát việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng tiếp chi năm 2017, khởi công mới năm 2018.
(4) Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và dự toán được giao. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo.
(5) Ban hành kế hoạch đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, chỉ đạo các trường chuẩn bị cho công tác đón bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia. Thành lập Hội đồng và tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018; hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 - 2019. Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị trường học bảo vệ cơ sở vật chất các trường học dịp nghỉ hè.
(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra về tháng hành động VSATTP, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc vào địa bàn.. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.
Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Cổ động, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của địa phương (ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6...).
Thực hiện tốt các chính sách lao động - xã hội năm 2018: công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội… Tiếp tục triển khai thực hiện công tác dạy nghề năm 2018 theo kế hoạch.
 (7) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống thiên tai, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Chỉ đạo xã Hua Nà làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Chuẩn bị các điều kiện diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Mít (đầu tháng 6/2018).
Thường xuyên nắm tình hình địa bàn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, xâm canh, xâm cư. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.
(8) Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Triển khai thực hiện nâng lương, nâng ngạch đợt I năm 2018. Xây dựng các phương án thực hiện công tác rà soát sáp nhập các khu dân cư ở thị trấn, thôn bản ở các xã không đủ theo tiêu chí quy định; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
(9) Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn theo Kế hoạch số 15-KH/HU và Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 17/5/2018 của Huyện ủy.
 Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị.
(10) Chỉ đạo các ngành tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; cơ quan chuyên môn chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện, khóa XX./.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2538 | lượt tải:1486

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 696 | lượt tải:99

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2908 | lượt tải:1227

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2135 | lượt tải:203
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 02/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.49%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 134
Đã giải quyết: 194
Quá hạn: 1 - 0.51%
Trước & đúng hạn: 194 - 99.49%
(tự động cập nhật vào lúc
12:08:00, 28/02/2024)
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay25,640
  • Tháng hiện tại640,154
  • Tổng lượt truy cập11,229,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi