Đảng bộ xã Mường Mít đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh

Thứ hai - 03/10/2022 06:07
Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Mường Mít đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đồng thời gương mẫu tham gia các phong trào thi đua của địa phương.
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
      Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời cũng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; xây dựng các chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện văn hóa công sở, chấp hành nghiêm thời gian làm việc. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ kiểm tra, giám sát hoạt động tại cơ sở; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng; Quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 07 – 08 của HĐND tỉnh Lai châu, triển khai thực hiện chuồng  trại tập trung cho 01 nhóm hộ và 02 gia đình với quy mô 115 con trâu, bò; thành lập 01 Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Mít nuôi ong mật với số lượng 300 thùng, bước đầu tạo thương hiệu sản phẩm OCCOP cho địa phương... Qua đánh giá, 100% các nội dung đăng ký học và làm theo Bác năm 2021 đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Việc làm theo Bác đã trở thành phong trào sâu rộng, đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hàng năm, mức độ Hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đảng viên của Đảng bộ xã luôn đạt 80% trở lên.
CÁC ĐỒNG CHÍ UVBTV HUYỆN ỦY PHỤ TRÁCH đẢNG ỦY XÃ VÀ LÃNH ĐẠO đẢNG ỦY XÃ MƯỜNG MÍT KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI TẬP TRUNG THỰC HIỆN THEO NQ 07 CỦA HĐND TỈNH
CÁC ĐỒNG CHÍ UVBTV HUYỆN ỦY PHỤ TRÁCH đẢNG ỦY XÃ VÀ LÃNH ĐẠO đẢNG ỦY XÃ MƯỜNG MÍT KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG CHUỒNG TRẠI TẬP TRUNG THỰC HIỆN THEO NQ 07 CỦA  HĐND TỈNH
      Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ý thức phát triển kinh tế vươn lên làm giàu của mỗi hộ dân, đến nay đời sống của Nhân dân bản Mường ngày càng ổn định;  Bản có 76 hộ dân, 407 nhân khẩu và 19 đảng viên; bản còn 07  hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân ước đạt 33 triệu đồng/người/năm. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua chi bộ bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực vận động Nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; Trên 90% đường giao thông trong bản được bê-tông hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Các tổ chức đoàn thể tại bản duy trì tự quản, vệ sinh hàng tháng. Hàng năm vào dịp lễ, bản đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.
      Anh Hoàng Văn Xôm - Bí thư chi bộ bản Mường, xã Mường Mít cho biết: “ Xác định học và làm theo Bác, chi bộ đã chủ động và quyết tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Một trong những cách làm theo Bác có hiệu quả nhất là gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế từ cây chè, cây quế,  cây ăn quả… và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vì vậy, đã tạo chuyển biến rõ nét đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.”
      Lựa chọn các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ.
      Đồng chí Lìm văn Quyết - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Mít cho biết: “Trong thời gian qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Mường Mít xác định vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là mục tiêu hành động để xây dựng Đảng bộ xã Trong sạch vững mạnh; Quán triệt và thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy xã cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện năm 2022; Đảng ủy xã đã định hướng cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên, đưa nội dung Học tập và làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ, cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội; Thông qua việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ ý chí nêu gương, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân; Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xã Mường Mít”.
      Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Thông qua việc học và làm theo Bác đã giúp Đảng bộ xã nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương;  Qua phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; Đặc biệt, làm tốt việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Lò Thị Thủy - Trung tâm VH, TT-TT Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 334 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 80 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 362 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.84%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 176
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 545
Đã giải quyết: 608
Quá hạn: 1 - 0.16%
Trước & đúng hạn: 608 - 99.84%
(tự động cập nhật vào lúc
12:50:29, 22/07/2024)
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay21,711
  • Tháng hiện tại462,085
  • Tổng lượt truy cập14,540,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi