Danh sách các phòng ban chuyên môn thuộc huyện

Thứ năm - 12/07/2018 23:07
Trang thông tin điện tử huyện Than Uyên trân trọng giới thiệu một số thông tin cơ bản của các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện để các cá nhân, tổ chức biết, tiện liên hệ công tác.
1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN THAN UYÊN
Họ và tên: Ông Vũ Văn Nội
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0983151199
Email: noivv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: ĐH 

2. PHÒNG DÂN TỘC 
Hoang Thi Van Quynh                    Họ và tên: Bà Hoàng Thị Vân Quỳnh
Chức vụ: Trưởng phòng (Phụ trách)
Điện thoại: 0213.3784.066
Email: phongdantochuyenthanuyen@gmail.com
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 
 Mach Thi Hai           Họ và tên: Bà Mạch Thị Hải
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 098500389
Email: haimt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học Kết Toán
     

3. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Trinh Ngoc Hai Họ và tên: Ông Trịnh Ngọc Hải
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3784.446
Email: ngochaipgdthanuyen@gmail.com
Giới thiệu sơ bộ: Thạc sỹ PP Toán
                                      
Vu Kinh Khuynh Họ và tên: Ông Vũ Minh Khuynh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3784.078
Email: minhkhuynhpgd@gmail.com
Giới thiệu sơ bộ: ĐHSP Toán
     
Do Thi Kim Ly            Họ và tên: Bà Đỗ Thị Kim Lý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3783.057
Email: kimly72@gmail.com
Giới thiệu sơ bộ: ĐHSP Tiểu học
 
4. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 
 
Nguyen Chung Thuy Họ và tên: Ông Nguyễn Chung Thủy
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3784.120
Email: chungthuy67lc@gmail.com
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh Họ và tên: Ông Hà Văn Hậu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3785.135
Email: hautaichinh@gmail.com 
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
               Họ và tên:                 Ông Điêu Tuấn Dũng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0977102388
Email: dungdt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: ĐH Liên ngành Cơ điện

5. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
qh  Họ và tên: Ông: Đường Minh Hùng
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0988 655 000
Email: hungdm.thanuyen@laichau.gov.vn
   
qh  Họ và tên: Ông: Phan Bá Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0978 637 820
Email: hungpb.thanuyen@laichau.gov.vn
   
qh Họ và tên: Ông: Hoàng Văn Hợp
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0915145479
Email: hophv.thanuyen@laichau.gov.vn
   

6. PHÒNG NỘI VỤ 
 
qh       Họ và tên: Ông Đoàn Văn Đạt
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3783.312
Email: datdv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh Họ và tên: Ông Phùng Thanh Trang
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0942 367 123
Email: trangpt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 
6. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
qh      Họ và tên: Nguyễn Trọng Hưởng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0987505181
Email: toanck.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

8. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
 
Phan Van Ngoc Họ và tên: Ông Phan Văn Ngọc
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3603.164
Email: ngocpv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh           Họ và tên: Ông Hoàng Văn Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3784.474
Email: sonhv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
     
               Họ và tên: Bà Lương Thị Tý
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0975 336 578
Email: tylt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 
qh            Họ và tên: Ông Mùa A Lâu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0979330231
Email: lauma.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học


10. PHÒNG TƯ PHÁP
qh             Họ và tên: Ông Hà Minh Như
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3784.179
Email: nhuhm.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh             Họ và tên: Ông Phạm Văn Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0911.202.111
Email: thangpv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

11. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
qh             Họ và tên: Bà Lê Thị Hợp
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0213.3785.245 
Email: hoplt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
Moi              Họ và tên: Ông Lù Văn Mới
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0978450668
Email: hoplt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

12. THANH TRA HUYỆN
 qh           Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Khánh Ly
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Điện thoại: 0978322828
Email: lyntk.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Thạc sỹ
 qh            Họ và tên: Ông Đào Ngọc Cảnh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại: 0979.909.812
Email: canhdt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học


13. BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

qh Họ và tên: Ông Đỗ Mạnh Cường
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0213.3.785.135
Email: cuongdm.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 qh            Họ và tên: Ông Hoàng Văn Toan
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0213.3.784.755
Email: toanht.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 qh            Họ và tên: Ông Trần Đức Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0975472809
Email: longtđ.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

14. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
       Họ và tên: Ông Tòng Văn Minh
Chức vụ: Phó Ban QLRPH
Điện thoại:  0985341556
Email: anhht.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

15. TRUNG TÂM GDNN - GDTX
 
qh       Họ và tên: Bà Hoàng Thị Anh
Chức vụ: Giám đốc 
Điện thoại: 02313 783 929
Email: anhht.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh Họ và tên: Ông Lê Thái Tân
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 0944 796 399
Email: tanlt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh      Họ và tên: Bà Hoàng Thị Kim Chi
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 0355993688
Email: chiht.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

16. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
qh Họ và tên: Ông Đỗ Ngọc Tú
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0983151199
Email: truongnd.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 qh          Họ và tên: Ông Nguyễn Thủy
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0977.470.189
Email: thuyn.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
 qh          Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Dương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0977680444
Email: thuyn.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

17. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
qh      Họ và tên: Ông Cao Khánh Toàn  
Chức vụ: Phó GĐ (Phụ trách)  
Điện thoại: 0973244555  
Email: toanck.thanuyen@laichau.gov.vn  
Giới thiệu sơ bộ: Đại học  
 qh          Họ và tên: Ông Nguyễn Hồng Thái
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0981.285.288
Email: thainh.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

18. TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG
hoangthilieu Họ và tên: Bà Hoàng Thị Liễu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0213.3785668
Email: lieuht.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
  qh            Họ và tên: Đỗ Công Hanh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:  
Email: hanhdt.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
qh               Họ và tên: Nguyễn Văn Thế
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:  
Email: thenv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

19. BAN QUẢN LÝ CHỢ
qh              Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Phó Ban (PT)
Điện thoại: 0213.3784285
Email: quangnv.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học
                                            
20. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN THAN UYÊN
 qh             Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Thịnh 
Chức vụ: Chủ tịch 
Điện thoại: 0213.3784.284
Email: thinhnx.thanuyen@laichau.gov.vn
Giới thiệu sơ bộ: Đại học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1103 | lượt tải:108

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 849 | lượt tải:109

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1078 | lượt tải:103

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 271 | lượt tải:88

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 274 | lượt tải:103
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 10/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.51%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1049
Đã giải quyết: 1023
Quá hạn: 5 - 0.49%
Trước & đúng hạn: 1021 - 99.51%
(tự động cập nhật vào lúc
05:53:02, 04/10/2023)
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay3,466
  • Tháng hiện tại14,263
  • Tổng lượt truy cập8,666,470
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi