Định hướng nội dung tuyên truyền PBGDPL tháng 12/2023

Thứ sáu - 08/12/2023 02:22
Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến biến, giáo dục pháp luật, tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2023 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền PBGDPL tháng 12/2023
      1. Tiếp tục tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện vào cuộc sống; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.
      Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
      Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trọng tâm là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021­2025, định hướng đến năm 2030”; đấu tranh, phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền Nhân dân các dân tộc trong huyện giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc; tuyên truyền các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật.
      Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án 04-ĐA/TU ngày 25/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về thông qua đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.
      Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại theo nội dung Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025; hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
      Tiếp tục tuyên truyền các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5; các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Kế hoạch số 2716/KH-UBND, ngày 25/8/2023 của UBND huyện Than Uyên về thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Than Uyên; Công văn số 3169/UBND-NN, ngày 29/9/2023 của UBND huyện về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 3210/KH-UBND, ngày 03/10/2023 của UBND huyện Than Uyên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024; Công văn số 3324/UBND-CAH, ngày 12/10/2023 của UBND huyện Than Uyên về triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy;...
      Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với phát hiện, biểu dương, lan tỏa các cá nhân, đơn vị các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2023, chăm sóc các loại cây công nghiệp, cây hoa màu; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hiệu quả từ các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhà nước và của tỉnh, huyện; các mô hình kinh tế, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết; phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn...
      Tăng cường thông tin, tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền theo chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Lai Châu với Đảng ủy quân chủng Hải quân; đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền theo luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc; Tuyên truyền công tác quân sự - quốc phòng; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương; đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép.
      Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa các dân tộc Than Uyên, nhất là những tiềm năng, thế mạnh của huyện; tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
      2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
      Vận dụng linh hoạt các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phổ thông, cũng như quan tâm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới đem lại hiệu quả tích cực cao như: Xây dựng các video clip, phóng sự tuyên truyền pháp luật; tổ chức chiếu phim lưu động; tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong khu dân cư để lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, nhất là các hình thức thi sân khấu hóa, thi trực tuyến trên mạng internet; đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube...
 
[1] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Phòng Tư pháp - Huyện Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 53 | lượt tải:29

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 313 | lượt tải:38

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 65 | lượt tải:35

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 351 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 54 | lượt tải:35
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 525
Đã giải quyết: 589
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 589 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
08:49:39, 17/07/2024)
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay18,181
  • Tháng hiện tại361,435
  • Tổng lượt truy cập14,440,022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi