Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2024

Thứ ba - 23/01/2024 03:40
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTG, ngày 19/01/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Than Uyên về nội dung tuyên truyền tháng 02/2024. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với các nội dung sau:
TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02.2024
TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02.2024
1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện
Tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện vào cuộc sống; tình hình và kết quả triển khai các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng (khóa XIII), các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV, của HĐND và UBND tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII.
Tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa XV, tập trung nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung quan trọng đã được biểu quyết thông qua.
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng,... góp phần tích cực đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 12/CT- UBND, ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn 1265- CV/HU, ngày 7/12/2023 của Huyện ủy về tổ chức tết Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tuyên truyền sự nỗ lực của các cấp, các ngành để thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn đều có tết; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm tạo niềm tin, sự đồng thuận, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.
Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (trọng tâm Luật tín ngưỡng, tôn giáo). Đấu tranh, phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”; tuyên truyền Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và huyện giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc; tuyên truyền các điểm nhóm tôn giáo, chức sắc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo tuân thủ đúng pháp luật...
Tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đây mạnh đôi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sông âm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững” gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố mới, nhất là gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách, đề án về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024
Tuyên truyền các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28 - CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
2. Tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và quốc phòng, an ninh
Tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ và việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại theo nội dung Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh... Công tác tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gắn với việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tuyên truyền đậm nét khí thế ra quân đầu xuân năm mới của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, phát triển rừng; nuôi trồng thủy sản; các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải pháp giúp các cấp, các ngành kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tuyên truyền sâu đậm công tác gọi tân binh lên đường nhập ngũ và lễ giao nhận quân đầu năm 2024, đưa tiễn tân binh của huyện Than Uyên lên đường nhập ngũ.
Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị, sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2024, chăm sóc các loại cây công nghiệp, cây hoa màu trên địa bàn huyện; tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu niên vụ 2023-2024; việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn hán, thiếu nước trong thời gian tới; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; hiệu quả từ các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của Nhà nước và của tỉnh; các mô hình kinh tế, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao; chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất, qua đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết; dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn... Các hoạt động tuyên truyền cần tập trung hướng mạnh về cơ sở, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm, sự quan tâm, chủ động của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các nhiệm vụ quan trọng nêu trên.
Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, công tác cải cách tư pháp; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...
Tuyên truyền nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng của địa phương; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép; Công tác tuyên truyền cần gắn với việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2024; đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; khẩu hiệu tuyên truyền.
Công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và tại cộng đồng dân cư, kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...
3. Tuyên truyền các nội dung khác
Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; các Bộ Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được ban hành: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được thông qua ngày 14/11/2022; Lu ật thực hiện dân chủ ở cơ sở được thông qua ngày 10/11/2022; Luật Thanh tra được thông qua ngày 14/11/2022; Lu ật Phòng, chống rửa tiền được thông qua ngày 15/11/2022; Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi bổ sung năm 2022; Luật Dầu khí được thông qua ngày 14/11/2022; Kế hoạch số 3210/KH-UBND, ngày 03/10/2023 của UBND huyện Than Uyên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024; Công văn số 3324/UBND-CAH, ngày 12/10/2023 của UBND huyện Than Uyên về triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác Phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 25/QĐ-TTg, ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2023; Quyết định số 2353/QĐ-BTC, ngày 31/10/2023 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (có hiệu lực thi hành từ ngày 06/11/2023); Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật giao dịch điện tử; Luật đấu thầu; Luật giá; Luật công an nhân dân năm 2018.
Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương và tỉnh tổ chức; Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2024 (theo kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 10/11/2023 của Tỉnh ủy).
Tuyên truyền Kế hoạch số 2716/KH-UBND, ngày 25/8/2023 của UBND huyện Than Uyên về thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Than Uyên; Công văn số 3169/UBND-NN, ngày 29/9/2023 của UBND huyện về tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi và nguồn vốn hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 67/2018-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước; Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Hướng dẫn số 1065/HD-SNN, ngày 4/6/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu về thành lập, củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Công văn số 1405/HD-STC, ngày 18/8/2021 của Sở Tài chính về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
4. Tuyên truyền một số sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 2/2024
Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Theo Kế hoạch số 258- KH/HU, ngày 16/01/2024 của Huyện ủy).
Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (07/2/1963-07/2/2024); Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979-17/2/2024). 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024); 72 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu (29/02/1952 - 29/02/2024) và các sự kiện chính trị, kỷ niệm của cơ quan, đơn vị...
 

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 404 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 4670 | lượt tải:2835

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 898 | lượt tải:66

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1974 | lượt tải:151

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 4769 | lượt tải:1411
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 452
Đã giải quyết: 515
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 515 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
20:18:44, 15/06/2024)
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay20,199
  • Tháng hiện tại338,636
  • Tổng lượt truy cập13,714,357
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi