Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Thứ năm - 25/01/2024 19:11
Ngày 9/1/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 267/BNN-VPĐP về Triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
267 BNN
267 BNN
Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; để việc triển khai xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là NTM) đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm: các huyện, các thị xã và thành phố có xã thuộc cấp tỉnh) và các đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp, cụ thể như sau:
         I. VỀ XÂY DỰNG NTM ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP
         1. Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp
          a, Đối với các đơn vị hành chính xã tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn nông NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; xây dựng xã NTM nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, hoặc xây dựng mô hình xã NTM thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.
          b, Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số xã chưa đạt chuẩn NTM:
         UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM. Khi đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để công nhận đạt chuẩn NTM đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.
c, Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số xã đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Khi đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.
          d, Đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng caoKhi đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.
          2. Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp
          a, Đối với các đơn vị hành chính huyện tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chíncấp huyện hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng huyện NTM nâng cao (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM); xây dựng huyện NTM kiểu mẫu (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao) ở những nơi có điều kiện.
b, Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng huyện NTM. Khi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp.
         c, Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số huyện đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng huyện NTM đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với huyện chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Khi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp.
d, Đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng huyện NTM đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM nâng cao đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng caoKhi đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính huyện hình thành sau sắp xếp.
3. Đối với đơn vị hành chính thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp
         a, Đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp từ thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, UBND cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng mô hình xã thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.
b, Đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM, hoặc hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu:
UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Khi đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg để đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đối với đơn vị hành chính thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp.
II. VỀ  SOÁT, BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ THỰC HIỆN SẮP XẾP
1. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp: Việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
          2. Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có liên quan chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.
Công văn này thay thế Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị UBND cấp tỉnh gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Tác giả: thanuyen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi