ĐẢNG BỘ HUYỆN THAN UYÊN THƯỜNG XUYÊN QUAN TÂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ BỐ TRÍ, SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thứ năm - 02/02/2023 04:15
Với đặc thù là huyện có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Kinh chỉ chiếm khoảng 16%, còn lại là đồng báo dân tộc thiểu số. Những năm qua, cùng với việc quan tâm bố trí sắp xếp, bố trí, sử dung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Than Uyên thường xuyên chú trọng công tác quy hoạch gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, người DTTS nói riêng, từ đó góp phần nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú dân tộc Mông tại chi bộ Hua Đán, xã Khoen On
Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú dân tộc Mông tại chi bộ Hua Đán, xã Khoen On
      Nhất là từ khi có Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15/3/2021 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên đã tập trung phổ biến, quán triệt, học tập sâu rộng tới các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 12/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo. Sau gần hai năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng rất đáng được ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bước trưởng thành khá toàn diện về mọi mặt; tinh thần, trách nhiệm, phong cách làm việc, kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống được nâng lên; hầu hết cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, cấp xã ngày càng cao. Hiện nay, toàn huyện có 20 cán bộ là người DTTS thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý (bao gồm Trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện). Trong đó, trình độ đại học 20/20 (đạt 100%); trình độ lý luận chính trịcao cấp 11/20 (đạt 55%). Có 15/34 cơ quan, đơn vị, ban, ngành và tương đương cấp huyện có cán bộ là DTTS trong tập thể lãnh đạo chiếm 44,12%; có 8/30 đồng chí người DTTS trong ban chấp hành Đảng bộ huyện, chiếm 26,6%; có 2/10 đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy, chiếm 20%.
      Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã hiện là 37 đồng chí, 100% đảm bảo điều kiện theo tiêu chuẩn chức danh, trong đó: 35/37 đồng chí có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, chiếm 94,6% , 14/37 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 37,83%; 100% được bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức danh; tỷ lệ cán bộ nữ là chiếm 8,1%; 12/12 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số đạt 100%. Từ tháng 3 năm 2021 đến nay, đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử là người DTTS đối với 07 đồng chí, trong đó kiện toàn lãnh đạo cơ quan, phòng, ban, MTTQ và các đoàn thể huyện là người DTTS đối với 04 đồng chí; luân chuyển, điều động cán bộ từ huyện xuống cấp là 07 đồng chí.
      Công tác quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ và cơ cấu, trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 có 18/53 đồng chí người DTTS được quy hoạch trong ban chấp hành Đảng bộ huyện, chiếm 33,9%; có 7/17 đồng chí được quy hoạch vào ban thường vụ Huyện ủy, chiếm 41,1%; có 52/142 đồng chí được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các phòng, ban cấp huyện, chiếm 36,7%; ở cấp xã có 249/362 đồng chí được quy hoạch trong cấp ủy, chiếm 68,7%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển ngày càng đi vào nền nếp. Năm 2021 có 157 lượt cán bộ người DTTS được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó đào tạo cao cấp LLCT 01 đồng chí, Trung cấp LLCT 04 đồng chí. Năm 2022 có trên 100 lượt cán bộ người DTTS được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó  đào tạo cao cấp LLCT 03 đồng chí, Trung cấp LLCT 05 đồng chí. Trong công tác phát triển đảng viên mới đối với người dân tộc thiểu số những năm qua luôn được quan tâm chú trọng, chỉ tính từ năm 2021 đến nay, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp được 117/177 quần chúng ưu tú là người DTTS vào Đảng Cộng sản Việt nam, chiếm 66,1%. Qua đó góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số có chất lượng. Chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo động lực để cán bộ người dân tộc thiểu số yên tâm công tác.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã ở Đảng bộ huyện Than Uyên có lúc, có việc vẫn còn một số hạn chế, đó là: Năng lực của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đồng đều, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và các cơ quan, đơn vị chưa cao; một số cơ quan, đơn vị cấp huyện chưa có cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số; việc sắp xếp, bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển có mặt còn bị động.
      Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ đối với người DTTS,  thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về chủ trương, nghị quyết của Đảng trong bố trí, sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, người DTTS nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác cán bộ; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của huyện; rà soát, bổ sung và hoàn thiện kịp thời các quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch để hướng tới bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ người DTTS đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào các chức danh chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm túc việc bố trí, phân công công tác cho các sinh viên thuộc hệ cử tuyển và sinh viên người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ra trường. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã gắn với vị trí, việc làm. Phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt dân chủ, công khai, khách quan, khoa học trong công tác cán bộ; có cơ chế phát hiện, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS./.

 

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Phạm Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên.:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 340 | lượt tải:40

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 83 | lượt tải:42

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 367 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 76 | lượt tải:37
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.84%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 176
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 559
Đã giải quyết: 619
Quá hạn: 1 - 0.16%
Trước & đúng hạn: 619 - 99.84%
(tự động cập nhật vào lúc
04:13:23, 24/07/2024)
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay15,274
  • Tháng hiện tại502,373
  • Tổng lượt truy cập14,580,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi