Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ năm - 24/11/2022 20:23 596 0
Thực hiện Hướng dẫn số 90 - HD/BTGTU, ngày 16/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền trong toàn Đảng bộ huyện như sau:
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
      Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, thanh thiếu nhi và nhân dân các dân tộc trong huyện nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.Khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo được sự quan tâm, ủng hộ, cổ vũ của toàn xã hội cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển, đồng lòng của toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.
      Thông qua các hoạt động tuyên truyền Đại hội góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước, cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển toàn diện; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
      2. Yêu cầu
      Công tác tuyên truyền Đại hội phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII tạo sự ủng hộ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo sự quan tâm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trong huyện.
       II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
       1. Nội dung tuyên truyền
      Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt là Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, nhất là Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
      Quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam qua các kỳ Đại hội; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
      Kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022, đặc biệt là 03 phong trào cách mạng "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và 03 chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"; những mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác; các công trình, phần việc tiêu biểu của cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước chào mừng Đại hội; nội dung tổng hợp các ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội, các hiến kế ý tưởng xây dựng Đoàn, gắn với tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, kết quả Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVIII.
      Diễn biến và không khí của Đại hội; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà Nước; các phát biểu, thảo luận của đại biểu; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII; sự quan tâm, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với Đại hội. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về tổ chức Đoàn và công tác cán bộ Đoàn, bảo vệ hình ảnh cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau Đại hội.
Hoạt động chào mừng đại hội ở trong và ngoài nước; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
(Có đề cương tuyên truyền gửi kèm )
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027!
2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam!
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên!
4. Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo!
5. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Tuổi trẻ Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn!
7. Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên!
8. Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước!
9. Thanh niên Việt Nam xung kích tham gia hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc!
10. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia!
11. Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số!
12. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
13. Thanh niên Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế!
14. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển thanh niên Việt Nam!
15. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!
16. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và hành động!
17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 

Tác giả: Hoàn Kiều Duy Thế

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trang TTĐT Xã, Thị trấn
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC

87/QĐ-UBND

Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Than Uyên hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn bộ năm 2021

lượt xem: 5151 | lượt tải:128

4114/UBND-VP

Công văn Hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

lượt xem: 9035 | lượt tải:359

4678/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện

lượt xem: 9068 | lượt tải:441

47/NQ-HĐND

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

lượt xem: 5512 | lượt tải:218

44/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp NĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 6025 | lượt tải:155
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay9,470
  • Tháng hiện tại596,367
  • Tổng lượt truy cập6,842,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down