Định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2023

Chủ nhật - 02/04/2023 21:50
Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND huyện về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, căn cứ sự chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2023 như sau:
Định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2023
Định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2023
      1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện.
      Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẳng định, nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2020-2025. Tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo của huyện.
      Tuyên truyền mạnh mẽ Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.
      Tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/2/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 148-KH/HU, ngày 26/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.
      Tuyên truyền các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế, phát triển rừng; nuôi trồng thủy sản; các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tuyên truyền công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; phòng, chống dịch bệnh Marburg và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh... công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...
      Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, miền đất, con người, văn hóa các dân tộc Than Uyên, nhất là những tiềm năng, thế mạnh của huyện.
      Tuyên truyền chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Thủy điện Huội Quảng và tình hình giải quyết những nội dung kiến nghị phản ánh của công dân trong công tác giải phóng mặt bằng di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát; các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; hoạt động xuất - nhập cảnh trái phép, nhất là các thủ đoạn, hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông; các quy định về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và thuế; về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trọng tâm là Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; những thông tin xấu, độc trên không gian mạng...
      2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, truyền tải đầy đủ thông tin đến với cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở... phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng bản, khu dân cư, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
 

Tác giả: Hoàn Kiều Duy Thế

Nguồn tin: Phòng Tư pháp - Huyện Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1103 | lượt tải:108

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 849 | lượt tải:109

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1078 | lượt tải:103

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 271 | lượt tải:88

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 274 | lượt tải:103
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 10/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.51%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1049
Đã giải quyết: 1023
Quá hạn: 5 - 0.49%
Trước & đúng hạn: 1021 - 99.51%
(tự động cập nhật vào lúc
06:24:40, 04/10/2023)
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay3,606
  • Tháng hiện tại14,403
  • Tổng lượt truy cập8,666,610
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi