Hướng dẫn Tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27

Thứ sáu - 31/03/2023 04:25
Hướng dẫn Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Hướng dẫn Tuyên truyền Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27
Thực hiện Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU ngày 14/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu về tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Tuyên truyền sâu rộng về nội dung, kết quả sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhất là những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh trong 15 năm qua (sau đây gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW); qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong phát triển bền vững đất nước.
 • Thông qua tuyên truyền, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự giác đem sức lực, trí lực cống hiến cho sự phát triển đất nước của đội ngũ trí thức; xây dựng, củng cố khối liên minh công - nông - trí thực sự là hạt nhân, cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 1. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp; nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 1. Thời gian và nội dung tuyên truyền
  1. Trước Hội nghị
 • Bối cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 27- NQ/TW; quá trình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu đạt được trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đối với xã hội; những khó khăn, điểm nghẽn/nút thắt, nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan), những bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết. Chú trọng tuyên truyền nhấn mạnh kết quả việc cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết vào địa phương, đơn vị và lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.
 • Tập trung tuyên truyền tư tưởng Hồ chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhất là các quan điểm lớn được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII, Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ sự phát triển về mặt lý luận và thực tiễn, về chủ trương, chính sách ngày càng sâu sắc, hoàn thiện; sự gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết số 27-NQ/TW với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
 • Vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội ngũ trí thức đối với phát triển đất nước và của địa phương, trong đó khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là trọng trách của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Làm rõ bổn phận, nghĩa vụ của đội ngũ trí thức đối với Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh các trí thức có nhiều cống hiến, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Tuyên truyền công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW như: ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề...; nội dung các dự thảo Đề án tổng kết trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
  1. Trong thời điểm diễn ra Hội nghị
Diễn biến và kết quả Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW (cả Hội nghị tổng kết của địa phương và Hội nghị tổng kết Nghị quyết toàn quốc); việc thảo luận, các ý kiến đóng góp của cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức vào các dự thảo Đề án; tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
  1. Sau Hội nghị
 • Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra trong xây dựng đội ngũ trí thức thời gian tới. Làm rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là các giải pháp, cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
 • Thông tin về nội dung kết luận/văn bản chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới.
 • Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và việc cụ thể hóa, quá trình triển khai đưa kết luận/văn bản chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương và của Tỉnh ủy vào thực tiễn cuộc sống.
 • Tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, gương trí thức điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực để đội ngũ trí thức đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.
 • Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc và lợi dụng đội ngũ trí thức để chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời phê phán hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận trí thức hiện nay.
 1. Hình thức tuyên truyền
 • Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trên internet, mạng xã hội,...
 • Tuyên truyền miệng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đợt sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.
 • Tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị: thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... hướng mạnh về cơ sở.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1103 | lượt tải:108

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 850 | lượt tải:109

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1079 | lượt tải:103

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 271 | lượt tải:89

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 275 | lượt tải:103
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 10/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.51%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1049
Đã giải quyết: 1024
Quá hạn: 5 - 0.49%
Trước & đúng hạn: 1022 - 99.51%
(tự động cập nhật vào lúc
07:18:40, 04/10/2023)
 • Đang truy cập43
 • Hôm nay3,865
 • Tháng hiện tại14,662
 • Tổng lượt truy cập8,666,869
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi