Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thứ năm - 18/01/2024 20:53
Thực hiện Kế hoạch số 258-KH/HU, ngày 16/01/2024 của Huyện uỷ Than Uyên về tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn một số nội dung sau
Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
1. Nội dung
Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua.
Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đối mới đất nước.
Kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: Những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tố chức, cán bộ; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; đối mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tố chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện cơ chế kiếm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tố chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung trong các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề về kiếm soát quyền lực, chông chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đấy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “Không thê, không dám, không muốn tham nhũng”.
Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt cùa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nồ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2023; nêu rõ đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa phát triến kinh tế nhanh và bền vững, vừa kiểm soát lạm phát, vừa giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vừa tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tet Giáp Thìn năm 2024, đặc biệt là về những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tet Nguyên đán của dân tộc.
Các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Giáp Thìn; các hoạt động “Đen ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công với nước, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết; những người có hoàn cảnh khó khăn.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điếm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
(Có Đề cương tuyên truyền kèm theo)
2. Hình thức tuyên truyền
Tố chức tuyên truyền với hình thức phù hợp, tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị có thể tổ chức kỷ niệm bằng các hình thức sau:
Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên, các đảng viên ưu tú; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trang Thông tin điện tử huyện, trên Internet, mạng xã hội; thông qua đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Cộng tác viên dư luận xã hội huyện và sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt đoàn thể.
Viết tin, bài tuyên truyền gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền cồ động trực quan, như: Panô, áp phích, băng zôn; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, các hộ gia đình...
3. Thời gian tuyên truyền
  • Trong tháng 01 và tháng 02/2024.
  • Thời gian tập trung cao điểm: Từ ngày 20/01/2024 - 20/02/2024.

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Huyện uỷ Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 404 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 4670 | lượt tải:2835

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 898 | lượt tải:66

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1974 | lượt tải:151

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 4769 | lượt tải:1411
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 452
Đã giải quyết: 515
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 515 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
20:32:23, 15/06/2024)
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay20,199
  • Tháng hiện tại338,720
  • Tổng lượt truy cập13,714,441
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi