Lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

Thứ sáu - 14/12/2018 22:34
  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX tổ chức miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức danh do HĐND huyện bầu.
 
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện
Các đại biểu HĐND huyện đã miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đình Minh-Nguyên Trưởng Công an huyện, ông Nguyễn Xuân Thể-Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện (lý do nghỉ hưu theo chế độ); cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với bà Hà Thị Lý (Không còn cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu). Đồng thời, Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Trọng Hiếu-Trưởng Công an huyện. Kết quả bỏ phiếu đối với Vũ Trọng Hiếu-Trưởng Công an huyện được bầu với số phiếu 32/34, đạt 94,1%.
ea81dbe712edf1b3a8fc
Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Theo đó, Bà Lê Thị Kim Ngân - Chủ tịch HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất, chiếm 94,1%; số phiếu tín nhiệm chiếm 2,9%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%. Đứng thứ hai là Bà Trần Thị Sâm, Trưởng ban Kinh tế - Xã Hội HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 88,2%, số phiếu tín nhiệm chiếm 8,8%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%. Đứng thứ ba là ông Phạm Văn Bốn-Phó Chủ tịch HĐND huyện và Bà Tòng Thị Đoan-Trưởng ban dân tộc HĐND huyện có cùng số phiếu tín nhiệm cao chiếm 85,3%, số phiếu tín nhiệm chiếm 11,8%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%.
fe470d3ec434276a7e25
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7

  Người có số phiếu tín nhiệm thấp thấp nhất là ông Bùi Huy Huấn, Trưởng phòng Nội vụ, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 26,5%, số phiếu tín nhiệm chiếm 44,1%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 26,5%. Đứng thứ hai là ông Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 26,5%, số phiếu tín nhiệm chiếm 61,8%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 8,8%. Đứng thứ ba là ông Nguyễn Chung Thủy, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 32,3%, số phiếu tín nhiệm chiếm 41,2%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 23,5%.

     DANH SÁCH, KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ
                                                  DO HĐND HUYỆN
 BẦU


1. Bà: Lê Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 32/34 phiếu (chiếm 94,1% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 01/34 phiếu (chiếm 2,9 % tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).
2. Ông: Phạm Văn Bốn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/34 phiếu (chiếm 85,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 04/34 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
3. Ông: Lò Văn Tuyển - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/34 phiếu (chiếm 85,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 03/34 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 01/34 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND).
4. Ông: Lê Đình Thanh - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 28/34 phiếu (chiếm 82,4% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 05/34 phiếu (chiếm 14,7% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
5. Bà: Trần Thị Sâm - Trưởng Ban KT - XH Hội đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 30/34 phiếu (chiếm 88,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 03/34 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
6. Bà: Tòng Thị Đoan - Trưởng Ban dân tộc đồng nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 29/34 phiếu (chiếm 85,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 04/34 phiếu (chiếm 11,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).
7. Ông: Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 27/34 phiếu (chiếm 79,4% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 06/34 phiếu (chiếm 17,6.% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
8. Ông: Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 25/34 phiếu (chiếm 73,5 % tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 8/34 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
9. Ông: Vương Thế Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 24/34 phiếu (chiếm 70,6% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 8/34 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).
10. Ông: Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên UBND huyện (Chánh Văn phòng HĐND&UBND)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao :17/34 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 14/34 phiếu (chiếm 41,2 tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 01/34 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND).
11. Ông: Trịnh Ngọc Hải - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 17/34 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 13/34 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 03/34 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND).
 12. Bà: Lê Thị Hợp - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 12/34 phiếu (chiếm 35,3 % tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 20/34 phiếu (chiếm 58,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 01/34 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND).
13. Ông: Bùi Huy Huấn - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Nội vụ)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 09/34 phiếu (chiếm 26,5% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 15/34 phiếu (chiếm 44,1% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 09/34 phiếu (chiếm 26,5% tổng số đại biểu HĐND).
14. Bà: Hoàng Thị Liễu - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 19/34 phiếu (chiếm 55,9% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 13/34 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 1/34 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND).
15. Bà: Khuất Thị Thúy Nga - Ủy viên UBND huyện (Chánh Thanh tra huyện)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 14/34 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 13/34 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 06/34 phiếu (chiếm 17,6% tổng số đại biểu HĐND).
16. Ông: Phan Văn Ngọc - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 18/34phiếu (chiếm 52,9% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 14/34 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 01/34 phiếu (chiếm 2,9% tổng số đại biểu HĐND).
17. Ông: Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 09/34 phiếu (chiếm 26,5 % tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm :21/34 phiếu (chiếm 61,8% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 03/34 phiếu (chiếm 8,8% tổng số đại biểu HĐND).
18. Ông: Nguyễn Chung Thủy - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 11/34 phiếu (chiếm 32,3% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 14/34 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 08/34 phiếu (chiếm 23,5% tổng số đại biểu HĐND).
19. Ông: Nguyễn Viết Toan - Ủy viên UBND huyện (Chỉ huy Trưởng BCH QS huyện)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 19/34 phiếu (chiếm 55,9% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 14/34 phiếu (chiếm 41,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).
20. Ông: Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên UBND huyện (Trưởng phòng Lao động-TBXH)
 
- Số phiếu tín nhiệm cao : 15/34 phiếu (chiếm 44,1% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm : 13/34 phiếu (chiếm 38,2% tổng số đại biểu HĐND).
- Số phiếu tín nhiệm thấp : 05/34 phiếu (chiếm 14,7% tổng số đại biểu HĐND).


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 22 | lượt tải:15

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:21

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 24 | lượt tải:18

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:16
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 471
Đã giải quyết: 535
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 535 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
03:32:46, 23/06/2024)
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay17,430
  • Tháng hiện tại521,594
  • Tổng lượt truy cập13,897,315
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi