Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018

Thứ ba - 17/07/2018 22:54
Trong tháng đầu năm 2018, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể các ngành và lĩnh vực như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 01

 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về phát triển kinh tế
1.1.  Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn Nhân dân chăm sóc và thu hoạch cây màu vụ Đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân; hướng dẫn các biện pháp chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng.
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới
- Nông nghiệp:
Cây lúa vụ Đông Xuân, kế hoạch 1.879 ha, hiện đã làm đất và gieo mạ được 1.680 ha, đạt 89,4% kế hoạch. Trồng 45,2 ha cây ngô vụ Đông tại các xã: Phúc Than, Mường Than và Thị trấn Than Uyên, hiện đang tổ chức thu hoạch. 
Chỉ đạo chăm sóc và thu hái 104 ha chè kinh doanh; bảo vệ, chăm sóc 299,4 ha chè trồng mới (năm 2016, 2017) tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung; triển khai kế hoạch trồng mới 315 ha năm 2018 (tại các xã: Phúc Than, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa).
Do diễn biến thời tiết bất thường diện tích bị nhiễm sâu, bệnh trong tháng là 0,3 ha (nhiễm nhẹ), UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phòng trừ kịp thời, không ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của cây trồng.
Thực hiện cung ứng 14,651 tấn giống cây trồng các loại, chỉ đạo kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ trên các giống nhập nội trước khi đưa vào sản xuất, các giống được cung ứng phải đảm bảo theo yêu cầu.
Tiếp tục theo dõi và duy trì các mô hình, dự án đã triển khai từ các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm… như: cá lồng, dự án thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên, dự án trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình trồng ổi, măng tre Bát Độ… nhìn chung các mô hình, dự án đều có kết quả khả quan. Chỉ đạo các cơ quan khối nông - lâm nghiệp rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 450 gia súc (lợn 400 con; trâu, bò 50 con); kiểm dịch vận chuyển 670 con gia súc, gia cầm/4 chuyến. Chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, tình hình dịch bệnh trong tháng ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.
- Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 979 lượt người tại 17 bản của 9 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường quyết liệt phát hiện 02 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước 27.098.000 đồng.
Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Chăm sóc 1.154,58 ha rừng phòng hộ; tổ chức gieo ươm được 507.340 cây giống; tuyên truyền, vận động Nhân dân rà soát đất và thiết kế trồng rừng theo đề án với tổng diện tích 400 ha. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 cho người dân với tổng diện tích 23.529,38 ha; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018.
- Thủy sản:
Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 160 ha, năng suất bình quân ước đạt 2,1 tấn/ha/năm, chủ yếu là nông dân nuôi quảng canh theo quy mô hộ gia đình. Hiện nay trên lòng hồ thủy điện có 221 lồng cá bao gồm của các tổ chức, các hộ dân tự thực hiện, Chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chủ động nguồn nước, thức ăn, phòng chống rét và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
- Nông thôn mới:
Tính đến 31/12/2017 toàn huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Mường Than, Mường Cang, Hua Nà duy trì đạt chuẩn, thêm Mường Mít đạt chuẩn cuối năm 2017). Trong tháng 01/2018 có thêm 02 xã (Tà Hừa, Pha Mu) đạt thêm tiêu chí về Y tế, nâng số xã đạt 09 tiêu chí lên 04 xã, không còn xã đạt dưới 09 tiêu chí. Bình quân đạt 13,55 tiêu chí/xã, tăng 0,19 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017.
Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, giao chỉ tiêu cho các xã thực hiện các tiêu chí và triển khai cho các xã đăng ký, cam kết tiêu chí hoàn thành trong năm năm 2018. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện làm việc tại xã Phúc Than (theo Kế hoạch số 56/KH-BCĐ ngày 15/01/2018 về việc làm việc của BCĐ xây dựng NTM huyện tại xã Phúc Than), qua buổi làm việc đã tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc và đưa ra được giải pháp thực hiện trong năm, phấn đấu đến hết năm 2018 xã Phúc Than đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch. Chỉ đạo các xã rà soát lại danh mục các công trình đề nghị đầu tư giai đoạn 2018 - 2020.
b) Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ các công trình đã được đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình. Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán nguồn vốn năm 2017. Đôn đốc các xã, thị trấn nạo vét kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân năm 2017-2018. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2017; xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lụt bão năm 2018.
1.2. Tài nguyên - môi trường
Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Tổ chức thu hồi 237.226,7 m2 đất thi công cho 01 công trình. Lập hồ sơ, cấp 44 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 44 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 50.858,4 m2. Chỉnh lý biến động đất cho 44 hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khoáng sản. Xác nhận 13 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện. 
1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN và tình hình thực hiện tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 7.209 triệu đồng, trong đó: công nghiệp khai thác 2.089 triệu đồng; công nghiệp chế biến 4.887 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 233 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát). 
b) Quản lý xây dựng và đô thị
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các sai phạm về quy hoạch đô thị, đặc biệt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông.
c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi sang năm 2018. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình đã hoàn thành năm 2017. 
d) Tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt. Thực hiện các phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung đơn giá bồi thường đất nương dưới cos ngập đối với các điểm tái định cư bản Đốc xã Khoen On, bản Chát xã Mường Kim; giải phóng mặt bằng đối với một số dự án điều chỉnh bổ sung. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư:
+ Thủy điện Huội Quảng tổng số 73 dự án, trong đó: đã quyết toán 52 dự án với 155.409 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 03 dự án với 159.375 triệu đồng.
+ Thủy điện Bản Chát tổng số 158 dự án, trong đó: đã quyết toán 128 dự án với 409.298 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 07 dự án với 185.276 triệu đồng.
1.4. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa, dịch vụ không có đột biến lớn. Trong tháng 01/2018, UBND huyện đã tổ chức các đợt kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bình ổn giá cả thị trường, lập biên bản và xử phạt hành chính 06 cơ sở với tổng số tiền 16,5 triệu đồng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 41.761,5 triệu đồng.
1.5. Tài chính, ngân hàng
- Thu ngân sách trên địa bàn huyện 2.936 triệu đồng đạt 5,7% kế hoạch. Chi ngân sách 3.546 triệu đồng.
- Tính đến ngày 18/01/2018, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 470 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 358 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 520 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 11.199 triệu đồng, tổng dư nợ 276.919 triệu đồng, trong đó quá hạn chiếm tỷ lệ 0,45%. Ngân hàng Công thương, huy động vốn đạt 130,2 tỷ đồng, trong đó huy động từ dân cư 121,7 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức 8,5 tỷ đồng, tổng dư nợ 168 tỷ đồng (trong đó dư nợ cá nhân 165 tỷ đồng, dư nợ tổ chức 3 tỷ đồng). Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.
2. Văn hóa - Xã hội 
2.1. Giáo dục - Đào tạo
Chỉ đạo tổ chức thi và sơ kết học kỳ I, qua kết quả đánh giá chất lượng giáo dục ở các cấp học đều đạt từ 85% trở lên; quyết toán kinh phí và cấp bổ sung kinh phí năm 2017, giao kinh phí năm 2018 cho các trường học; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học; chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra năng lực giáo viên. Quy mô trường lớp học trên địa bàn huyện năm học 2017-2018: 773 lớp/53 trường, 20.518 học sinh.
2.2. Y tế - Dân số 
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo thực hiện. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực. Tổ chức khám bệnh cho 11.799 lượt người (trong đó 6.111 lượt người nghèo; 2.133 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, dịch Sởi, Tay chân miệng, Cúm A (H5N1, H7N9), Zika, sốt xuất huyết... sẵn sàng kế hoạch phòng, chống dịch theo các tình huống khi có dịch xảy ra và chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra. Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế đáp ứng khi có vụ ngộ độc xảy ra(1),
Toàn huyện hiện có 13.648 hộ, 66.600 người, trong tháng có 09/99 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ, trong tháng tuyên truyền được 734 lượt người nghe/46 buổi; triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.
2.3. Công tác Văn hoá - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Trong tháng có 2.136 lượt khách du lịch đến Than Uyên, trong đó khách nước ngoài 97 lượt.
Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, tiếp sóng Truyền hình Việt từ Trung ương, địa phương 1.178 giờ, tiếp sóng FM 589 giờ. Sản xuất chương trình truyền thanh, truyền hình của huyện 22 giờ, sử dụng 105 tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.
2.4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội: 
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2017 như sau: Hộ nghèo 3.340 hộ chiếm tỷ lệ 24,44%; hộ cận nghèo 1.424 hộ chiếm tỷ lệ 10,42%.
Phê duyệt danh sách hỗ trợ tết cho 666 hộ, 3.081 khẩu người nghèo của các xã, thị trấn không có khả năng ăn tết Nguyên đán năm 2018 với kinh phí 462,150 triệu đồng và 200 gia đình đối tượng người có công với cách mạng. Xác nhận cấp 46.783 thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng (người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ dưới 6 tuổi…).  Triển khai kế hoạch cai nghiện các chất ma tuý theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Đôn đốc thanh quyết toán các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình: chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. 
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Hiện nay có 1.003 khẩu/165 hộ theo đạo trên 13 bản của 6 xã.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
3.1. Lĩnh vực Quốc phòng 
Duy trì nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018; tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, thâm nhập quân 12/12 xã, thị trấn, khám tuyển nhập ngũ năm 2018.
3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh trật tự trong tháng ổn định, an ninh nông thôn được giữ vững. Tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong tháng bắt giữ 01 vụ (01 đối tượng) vi phạm hình sự về hành vi giao cấu với trẻ em. Chỉ đạo cơ quan chức năng đôn đốc tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phát hiện, lập biên bản 09 trường hợp vi phạm; tạm giữ 09 xe mô tô, 03 giấy tờ các loại; tiến hành xử phạt 07 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 9.380.000 đồng. Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; bổ trợ tư pháp
4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính
Tổ chức điều động bổ nhiệm 01 lãnh đạo quản lý phòng ban chuyên môn. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá phân xếp loại Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Khoen On, khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trình UBND tỉnh kết quả đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở xã, thị trấn năm 2017; Tổ chức đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ về xã nghèo. Chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Than Uyên năm 2018.
4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; bổ trợ tư pháp
Hoàn thành 01 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra nhắc nhở đối với lãnh đạo các đơn vị chưa tuyên truyền đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng. Ban hành Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018. 
Trong tháng, tiếp 25 lượt công dân (28 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 21 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 08 đơn, 13 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết. Triển khai cho cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến một số nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và thực hiện pháp luật trong trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, Nhân dân. Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền được 47 buổi với 3.398 lượt người nghe về Bộ Luật Dân sự, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, Luật quản lý và sử dụng tài sản công... Triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 5,7 triệu đồng. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được những kết quả quan trọng: 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. 
- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo: Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cho dịp Tết Nguyên Đán được chỉ đạo tích cực.
- Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn tặng quà tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công.
- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
2. Hạn chế, nguyên nhân
Tỷ lệ chuyên cần của một số đơn vị vùng khó ở một số thời điểm còn thấp, nguyên nhân học sinh bỏ học do: gia đình khó khăn, học lực yếu, đi khỏi địa phương.
 
Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02
(1) Tập trung chỉ đạo nông dân thu hoạch cây màu vụ Đông; đôn đốc khẩn trương hoàn thành gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 và kết thúc gieo cấy trong tháng 02; triển khai làm đất trồng ngô Xuân sớm, đậu tương, lạc trên chân ruộng một vụ nơi có đất đủ ẩm; kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới, triển khai trồng chè năm 2018.
Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, dự trữ thức ăn và chăm sóc cho đàn vật nuôi; chuẩn bị cho công tác tiêm phòng đợt I năm 2018 cho gia súc, gia cầm, vật nuôi; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trước, trong và sau tết nguyên đán. Chủ động nguồn nước, thức ăn, phòng chống rét và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
Tăng cường kiểm dịch vận chuyển và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động thực vật không rõ nguồn gốc nhất là trong những ngày giáp Tết. Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tổ chức trực PCCCR dịp tết Nguyên Đán và mùa khô năm 2018. Gieo ươm cây giống đảm bảo phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2018; chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng thay thế, vận động nhân dân khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng mới.
Tổ chức kiểm tra hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã dự kiến đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn. Hướng dẫn xã Phúc Than xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.
(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn huyện; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện.
(3) Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát giá cả thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
(4) Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, triển khai các phương án chống thất thu, tăng thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất cho Nhân dân sau tái định cư.
(5) Tiếp tục duy trì công tác dạy và học. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các trường học, huy động học sinh, duy trì tỉ lệ chuyên cần trước và sau tết Nguyên Đán.
(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các  cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.
Xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân MậuTuất. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa đêm giao thừa.
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dạy nghề năm 2018 theo kế hoạch chỉ tiêu giao. Xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2018 cho các xã, thị trấn. Kiểm tra công tác thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2018 cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân, hỗ trợ hộ nghèo ăn tết.
(7) Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên đán.
Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, di cư tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.
(8) Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Xây dựng kế hoạch đào tạo và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch.
(9) Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch. Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2624 | lượt tải:1537

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 773 | lượt tải:103

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3010 | lượt tải:1234

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2216 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.55%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 150
Đã giải quyết: 220
Quá hạn: 1 - 0.45%
Trước & đúng hạn: 220 - 99.55%
(tự động cập nhật vào lúc
21:58:29, 04/03/2024)
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay23,461
  • Tháng hiện tại99,180
  • Tổng lượt truy cập11,358,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi